Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU : IAS BİLGİ İŞLEM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1. Amaç

IAS Bilgi İşlem Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz, müşterilerimizin çalışanları ve şirket çalışanlarımız dâhil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), GDPR (Global Data Protection Regulation – Global Veri Koruma Yönetmeliği kapsamı) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Şirketimiz ile müşteri, abone, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıda detaylandırıldığı haliyle Kanun’a uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.


2. Kişisel Verilerin Tanımı, Toplanması, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve İşlenme Süresi

Kişisel veri, Kanun’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri, kurumsal internet sitemiz https://www.iasbusinessacademy.com/, internet sitemizde mevcut iletişim formumuz, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, sms ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, online ortamda ya da elektronik olarak ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde depolanabilecektir.

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği online ve fiziki eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunulan hizmete ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası, sunulan ürün ve hizmetlerimizden memnuniyet düzeyinizi anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek, kampanyalar oluşturmak, ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, internet sitesi işleyişinin sizlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Sizlerle iletişime geçilebilmesi ve gerçekleşecek etkinlik, toplantı ve eğitimlerden haberdar edilmesi,
 • Online ve fiziki eğitimlerin, toplantıların ve etkinliklerin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Şirket müşterileri değerlendirme / şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla da; çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ile çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması amaçlarıyla,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği doğrultuda hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.


3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Amaçlar

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; işbu dokümanın 2. maddesinde sıralanan amaçlarla, Kanun ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirketimiz içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, şirket yetkilileri ve hissedarlarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle, özel kişilere ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurtiçine veya yurtdışına aktarılabilecektir.


4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, kurumsal internet sitemiz https://www.iasbusinessacademy.com/, internet sitemizde mevcut iletişim ve üyelik formumuz, muhtelif sözleşmeler, iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu metinde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz.


Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerektiğini önemine binaen hatırlatırız.

Tüm bu çerçevede Şirketimize Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.iasbusinessacademy.com/ adresindeki formun (“KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU”) girişinde yer alan bilgilendirme metnine uygun doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak iasbilgiislem@hs01.kep.tr adresine veya datasecurity@caniaserp.com adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ ("AYDINLATMA METNİ")

VERİ SORUMLUSU : IAS BİLGİ İŞLEM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

IAS Bilgi İşlem Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında aşağıda detayları belirtilen amaçlarla çerezler gibi birtakım teknolojiler (“Çerezler”) kullanmaktayız. Önemle belirtmek isteriz ki, bu teknolojiler başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni’ nin amacı, Şirket’imize ait https://www.iasbusinessacademy.com/ internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Ziyaretçi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve bu çerezlerin yönetimine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir.
Şirket’ imiz İnternet Sitemiz’ de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebilir. Bu sebeplerle işbu Aydınlatma Metni’ nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirket’imizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket’imiz Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabilir.

Çerezler ve Kullanım Amaçları

https://www.iasbusinessacademy.com/ web sitesi, çerezleri;

 • Reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • İnternet sitesinin çalışması için temel fonksiyonların işlevliliğinin sağlanması ve kullanımının kolaylaştırılması,
 • İnternet sitesinin işlevliliğinin analiz edilmesi ve bu doğrultuda performansını arttırması,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesi’nin, sizin ve Şirket’imizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
Amaçlarıyla işlemektedir.
Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Şirket olarak, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz.

İnternet Sitemizde Kullandığımız Çerezler

İnternet Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri aşağıda bulabilirsiniz.

Cookie Servis Sağlayıcısı Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Süresi Cookie Türü (reklam/analiz/performans çerezi vs)
iasbusinessacademy.com .AspNetCore.Antiforgery.qUa39SMCmbA Siteler arası istek sahteciliğine (XSRF veya CSRF olarak da bilinir) karşı koruma sağlamak için .AspNetCore.Session ile işbirliği yapar. Göz atma oturumu sona erdiğinde Oturum Çerezi(Gerekli)
iasbusinessacademy.com .AspNetCore.Identity.Application Kullanıcı arayüzünü kişiselleştiren çerezler: bağlantıdan sonra kullanıcıyı tanımlamayı mümkün kılar. Göz atma oturumu sona erdiğinde Oturum Çerezi
iasbusinessacademy.com .AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider Şifreli oturum çerezi. Göndermeden önce kişisel bilgiler dahil girdiğiniz değerleri geçici olarak saklar. Göz atma oturumu sona erdiğinde Oturum Çerezi
osano cookieconsent_status Çerez politikası bildiriminin gösterildiğini kaydeder. 1 Yıl Oturum Çerezleri

Çerez Kullanımının Kontrolü

Aşağıda detayları belirtilen yöntemler ile çerezlere yönelik tercihlerinizi yönetebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Bununla beraber belirtmek isteriz ki çerezlerin devre dışı bırakılması halinde internet sitemiz veya hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir.

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması gerektiğini önemine binaen hatırlatırız. Tüm bu çerçevede Şirketimize Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.iasbusinessacademy.com/ adresindeki formun (“KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU”) girişinde yer alan bilgilendirme metnine uygun doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak iasbilgiislem@hs01.kep.tr veya datasecurity@caniaserp.com adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.